Իրավական ակտեր

ՀՀ սահմանադրություն

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիա

ՀՀ քրեական օրենսգիրք

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք

ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգիրք

ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրք

Կոնվենցիա երեխաների իրավունքների մասին

Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

Աշխատավարձի պաշտպանության մասին կոնվենցիա

ՀՀ հարկային օրենսգիրք

ՀՀ մաքսային օրենսգիրք

ՀՀ հողային օրենսգիրք

ՀՀ ջրային օրենսգիրք

ՀՀ անտառային օրենսգիրք

ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրք

ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք 

ՀՀ ընտրական օրենսգիրք ՀՀ սահմանադրական օրենքը

ՀՀ դատական օրենսգիրք ՀՀ սահմանադրական օրենքը

Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք